תעריף שירותי משרד 

 

שירותים רבים ניתנים על פי חוק ובצורה שוטפת באופן ישיר על ידי חברות הביטוח והגופים הפיננסיים. רפורמת בענף מטילות על סוכן הביטוח חבות נוספת ומטלות חדשות שלא היו קיימות בעבר. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות  התפעול השוטפות, בגינן אין הסוכן זכאי לתגמול מחברות הביטוח. לפיכך חלק מעליות הקשורות למטלות אלו ייגבו מהמבוטח כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

 

להלן פירוט התעריפים על שירותים בגינם אין לסוכן תגמול מחברת הביטוח.

חשוב לציין כי השירות באמצעותנו מעניק ללקוח ערך מוסף משמעותי הכולל בין היתר:

הכוונה מקצועיות, רישום ומעקב אחר ביצוע קידום תהליכים   וכמובן מענה אישי ומקצועי

 

ביטוחי פרט ומנהלים:

 

הקמת קרן פנסיה..................................................................................................................₪250

מינוי סוכן פוליסת פרט (כולל פניה למסלקה)............................................................................ ₪400

מינוי סוכן פוליסת מנהלים (כולל פניה למסלקה)........................................................................₪500

פדיון פוליסת פרט..................................................................................................................₪250

פדיון פוליסת מנהלים.............................................................................................................₪350

ביטול פנסיה.........................................................................................................................₪250

פניה למסלקה הפנסיות ומסירת ודוחות המסלקה......................................................................₪250

בחינת פוליסת ביטוח( כולל ניתוח והמלצות) פרט / מנהלים........................................................₪500

בחינת תיק ביטוח (כולל ניתוח והמלצות ).................................................בהתאם לתיק (₪3000-400)

תביעת ביטוח- טיפול חד פעמי לאחר דחיית חברת הביטוח.........................................................₪350

תביעת ביטוח- טיפול מתמשך....................................................................................... בהתאם לתיק

תביעת קרן פנסיה – הגשה.....................................................................................................₪250

טיפול בקופה מסולקת............................................................................................................₪300

שינויים בפוליסת פרט קיימת (עדכון פרטים כיסויים, מוטבים, דמי ניהול.........................................₪150

אישורים  לפוליסה (אישור מס/הצהרת הון/תחזית גביה/ העתקים...)............................................₪200

בקשת הלוואה מפוליסה \קרן השתלמות...................................................................................₪300

עזיבת עבודה וקבלת בעלות מנהלים........................................................................................₪400

תכנון פרישה...............................................................................................................בהתאם לתיק

 

ביטוחי רכוש וחבויות:

אישורים ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד כיום (היעדר תביעות/ אחר).........................................₪350

אישורים ללקוחות המשרד ( העתק היעדר תביעות/  העתק פוליסות ישנות/ העתק סקר/ אחר........₪150

העתק פוליסה פעילה...............................................................................................................₪75

העתק תעודת חובה.................................................................................................................₪50

שינויים בפוליסה קיימת (שעבוד/ החלפה)................................................................................₪100

תביעות צד ג' –הכנת חומרים (באחריות הלקוח לספק כל החומר שיידרש)....................................₪400

תביעות קטנות- הכנת חומרים (באחריות הלקוח לספק את כל החומר שיידרש).............................₪400

תביעות רכוש- טיפול בתביעה לאחר דחייה של חברת הביטוח......7.5% מגובה הפיצוי ולא פחות מ₪450

 

ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה.

 

*המחירים  אינם כוללים מע"מ 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גיורא קרן סוכנות לביטוח (2020) בע"מ | office@giorakeren.co.il | 04-8621140 | פקס: 04-8627943 | חלץ 2, חיפה, מיקוד: 3295010

סוכנות הביטוח גיורא קרן

giora@giorakeren.co.il

 04-8621140

חלץ 2, חיפה, מיקוד:3295010